R.I.O.

K.F.C. BRUGSE LEEUWKENS VZW
Reglement van inwendige orde
Artikel I
Het secretariaat is gevestigd Rond den Heerdstraat,5 te 8000 Brugge
Artikel II
De bestuursvergaderingen grijpen plaats op een aangeduide plaats (momenteel ’t Meuleken Tempelhof)
Artikel III
De vereniging heeft tot doel voetbalwedstrijden te organiseren voor alle leden die aangesloten zijn bij bovenvermelde club. Zij speelt in de competitie ingericht door de Amateursport vzw.
Artikel IV
Het aantal leden is onbeperkt. Het bestuur aanvaard leden en dient geen uitleg te geven over het aanvaarden of weigeren van een lid.
Artikel V
Ieder lid dient een jaarlijkse bijdrage te betalen vastgesteld door het bestuur (momenteel 50 Euro) voor eind juli of bij een nieuwe aansluiting en wordt geacht het reglement van
inwendige orde te kennen, ze goed te keuren en ze te aanvaarden.
Artikel VI
Bij niet betaling van hun jaarlijkse bijdrage is de betrokken speler niet verzekerd en kan hij bijgevolg niet aantreden.
Artikel VII
Leden die de goede werking van de vereniging in het gedrang brengen kunnen door het bestuur worden ontslagen.
Artikel VIII
Het bestuur is samengesteld uit een voorzitter, een secretaris-penningmeester en twee commissarissen .
Artikel IX
Bestuursleden die tijdens een werkingsjaar driemaal afwezig zijn op de ingerichte vergaderingen, zonder verontschuldigingen kunnen geschrapt worden uit hun functie, zij blijven echter lid van de vereniging.
Artikel X
Alle effectieve leden die minstens een jaar lid zijn kunnen zich kandidaat stellen voor een bestuursfunctie.
Artikel XI
De leden kiezen tijdens de jaarlijkse algemene vergadering een voorzitter, en een secretaris-penningmeester of verlengen de werking van het huidige bestuur.
Artikel XII
Bij de aanvang van het seizoen wordt een kalender opgemaakt voor de competitie door de Amateursport VZW, dit geld als uitnodiging voor de wedstrijden. Bij eventuele wijzigingen zullen de leden afzonderlijk worden ingelicht d.m.v. telefoon,GSM of SMS, e-mail of mondeling.
Artikel XIII
Bij thuiswedstrijden dienen de spelers minstens 45 minuten voor de aftrap aanwezig te zijn.
Alle wedstrijden worden aangekondigd via onze website www.brugseleeuwkens.be of op onze Facebook pagina Brugseleeuwkens waar je de aangebrachte rubriek voor deelname aan de wedstrijden kaan aanstippen.
Artikel XIV
Voor iedere verplaatsing zal een uur voor de aanvang van een wedstrijd worden verzameld op een vooraf afgesproken locatie.
Artikel XV
Minstens eenmaal per jaar wordt een algemene verplichte vergadering gehouden op een tijdstip die door het bestuur zal worden bepaald. Voor deze vergadering wordt een persoonlijke uitnodiging verstuurd.
Artikel XVI
Het voetbalseizoen vangt in principe normaal aan in september en wordt besloten met een tornooi tijdens de maand juni. Deze tijdstippen zijn afhankelijk van de richtlijnen ons verstrekt door de amateursport vzw.
Artikel XVII
Een speler die aan een wedstrijd niet kan deelnemen waarvoor hij werd aangeduid dient de verantwoordelijke van deze ploeg onmiddellijk in te lichten. De telefoonnummers van de betrokkenen kunnen worden geraadpleegd op onze website www.KFC.Brugse Leeuwkens.be
Artikel XVIII
Door de club wordt een bondsverzekering tegen lichamelijke schade afgesloten bij de N.V. Arena. Deze verzekering is individueel en de polis ligt ter inzage op het secretariaat. Zij verzekerd alle wedstrijden die door de club worden ingericht. Het bestuur kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke lichamelijke ongevallen.
Artikel XIX
Elk sportongeval dient onverwijld ter kennis gebracht te worden van de terreinafgevaardigde, die dit laat acteren op het scheidsrechtersblad, vervolgens dient een ongevallenformulier te worden ingevuld en overgemaakt te worden aan het secretariaat. Wanneer een kwetsuur zich later mocht manifesteren dient het secretariaat daarvan te worden ingelicht en deze zal dan de nodige documenten ter beschikking stellen en de zaak verder opvolgen.
Artikel XX
Ieder lid wordt in het bezit gesteld van een paar voetbalkousen deze dienen proper te worden terugbezorgd op het einde van het seizoen aan de ploeg.
Artikel XXI
Voetbalschoenen vallen niet ten laste van K.F.C. Brugse Leeuwkens.
Artikel XXII
WIJZIGING : OVERGANGEN tussen 1 juni en 30 juni 2017
Het lid brengt via ELEKTRONISCHE briefwisseling zijn huidige club en de secretaris Amateursport (mvdb0289@gmail.com) op de hoogte van het feit dat hij niet langer wil aangesloten zijn bij zijn huidige club.
De ontvangst melding zal door de secretaris AS overgemaakt worden aan de afzender en secretaris van zijn club.
Het verzendingsuur elektronische briefwisseling geldt als bewijs van verzending.
Artikel XXIII
Alle gevallen welke niet voorzien in dit reglement worden door het bestuur beslecht en zijn dan ook bindend.

Het Bestuur

01/06/2017